• Witamy na Forum Mechaników!
  Aktualnie przeglądasz stronę jako gość. lub
  Jako użytkownik uzyskasz pełen dostęp do forum oraz będziesz mógł tworzyć tematy oraz brać udział w dyskusjach.
  Gorąco zachęcamy oraz zapraszamy do rejestracji!

Polityka prywatności

§ 1 Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez, określonego poniżej, administratora danych, Państwa danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

I – Administrator
Administratorem Państwa danych jest Jolanta Bugajewska-Baran prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Auto Miś Jolanta Bugajewska-Baran wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: Szczecinie (71-685) przy ul. Bandurskiego 77/27 posługująca się NIP: 8511024218, numerem REGON: 320389390 oraz adresem e-mail administrator@forum-mechanika.pl (dalej zwany „ADO”).

II-Cele, kategorie Państwa danych i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach.
1. umożliwienia Państwu korzystania z Forum, w tym zakładania konta, zakładania nowych wątków i dodawania komentarzy, a także wysyłania powiadomień na adres e-mail np. o nowych wiadomościach prywatnych lub o odpowiedzi na obserwowany wątek, jeśli użytkownik zaznaczył taką opcję w panelu administracyjnym swojego konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W tym celu przetwarzamy takie dane, jak: nazwa użytkownika, adres e-mail, adres IP, historia korzystania z forum.
2. zarządzania Forum, na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi zapewnienie należytego funkcjonowania Forum – adres IP, dane o sesji, dane o przeglądarce – dane są zbierane automatycznie
3. zapewnienia bezpieczeństwa Forum i innych użytkowników – w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f), który stanowi zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników – automatyczne zbieranie adresu IP, nazwy przeglądarki, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego
4. wyświetlania Państwu reklam dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań– w uzasadnionym interesie ADO (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – dane strony, którą Państwo odwiedziliście, czynności dokonane na stronie. Uzasadniony interes ADO stanowi marketing produktów i usług partnerów ADO.
5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj żądania, dane dotyczące jego realizacji, opis zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenie jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej, opis podjętych.

III – Odbiorcy danych
1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do firmy hostingowej, jak również podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W celu wyświetlania Państwu reklam dostosowanych do Państwa preferencji korzystamy z adserwera dostarczanego przez firmę Gemius. W związku z tym możemy przekazać dane podwykonawcom technicznym usług dostosowania reklam, o ile zapewniona jest zgodność z RODO i zachowane cele przetwarzania danych.

IV – Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane przez następujący okres czasu:
1. dane przekazane w celu rejestracji konta użytkownika i korzystania z Forum – do czasu usunięcia konta
2. analizy Państwa aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas. W przypadku Google Analytics dane przechowywane są przez okres 14 miesięcy, a po tym czasie zostają automatycznie usunięte.
3. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
4. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych
5. wyświetlania Państwu reklamy dostosowanej do Państwa potrzeb oraz tworzenie Państwa profilu – do czasu zgłoszenia przez Pastwa sprzeciwu. Dane są przechowywane przez okres 3 lat, a następnie – m.in. dla celów ochrony prywatności internautów są samplowane (usuwane jest 31 rekordów na 32), co umożliwia realizację celów statystycznych przy zabezpieczeniu praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, .spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności - do czasu upływu terminów przedawnienia.

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

VI – Państwa prawa:
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1. Dostępu do swoich danych i kopii danych,
2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
3. Prawo do usunięcia danych - jeśli Państwo uważają, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych - możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcecie Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu - możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
6. Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składacie Państwo sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa roszczenia lub że Państwa dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Państwa.
7. Prawo do przenoszenia danych - prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie zgody lub umowy. Możecie je Państwo otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
8. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem będziecie mogli wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
9. W przypadku, gdy Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Pastwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z Administratorem, pod adresem e-mail: administrator@forum-mechanika.pl

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie przez Państwa danych wymaganych do założenia konta jest dobrowolne, jednakże konieczne do założenia konta. Podanie przez Państwa dodatkowych danych w profilu konta jest dobrowolne. W ten sposób mogą Państwo przekazać więcej informacji o sobie innym użytkownikom Forum. W panelu zarządzania kontem użytkownika możecie Państwo uzupełniać, edytować i usuwać dane, oraz ustawić, które dane są widoczne dla innych użytkowników.
2. W przypadku danych niezbędnych do wyświetlania Państwu reklam ich przekazanie jest dobrowolne i jest warunkiem realizacji celu. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie przez narzędzie Gemius Privacy Tool: www.privacypolicy.gemius.com lub poprzez ustawienia przeglądarki.
3. Podanie Państwa danych w celu realizacji Państwa praw wynikających z RODO jest warunkiem możliwości realizacji naszych obowiązków względem Państwa zgodnie z RODO. Bez tego nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować, ocenić zasadności Państwa żądania.
4. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

VIII - Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany przez profilowanie, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację.

§ 3 Pliki cookies

1. Rozpoczynając korzystanie ze strony forum akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
2. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody forum.
3. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z forum, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Cookies oraz localStorage spełniają bardzo wiele funkcji w ramach Serwisu:
• zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych.
• wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu — pliki cookies oraz pozostałe technologie są wykorzystywane do tego, aby Serwis sprawnie działał i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w ramach Serwisu. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się w ramach Serwisu i poszczególnych podstronach. W tym celu wykorzystujemy następujące cookies:
o Gdyn – Gemius ustawia ten plik cookie, aby uniemożliwić użytkownikom Internetu częste wyświetlanie ankiety wykorzystywanej na potrzeby badania.
o SERVERID – Ten plik cookie jest ustawiany przez Slideshare's HAProxy load balancer w celu przypisania odwiedzającego do określonego serwera.
• stan sesji — w plikach cookies oraz w pozostałych technologiach zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu.
• tworzenie statystyk — pliki cookies oraz pozostałe technologie są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (jak wielu otwiera Serwis, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ją ulepszać i dostosowywać działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, o czym mowa jest szerzej w pkt V. Do celów tworzenia statystyk służą nam następujące cookies:
o _ga – instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje w sposób anonimowy i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.
o _gid – zainstalowany przez Google Analytics, plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z danych, które są zbierane to liczba odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo.
o _gat_gtag_UA_19292404_1 – Ust awione przez Google w celu rozróżnienia użytkowników.
o done_redirects104 - Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę Onaudience.com i jest wykorzystywany do celów targetowania i reklamy.
o _cc_dc – Plik cookie jest ustawiany przez crwdcntrl.net w celu zbierania danych statystycznych, takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, dla celów reklamy ukierunkowanej.
o _cc_id – Plik cookie jest ustawiany przez crwdcntrl.net w celu zbierania danych statystycznych, takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, dla celów reklamy ukierunkowanej.
o _cc_cc – Plik cookie jest ustawiany przez crwdcntrl.net w celu zbierania danych statystycznych, takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, dla celów reklamy ukierunkowanej.
o _cc_aud – Plik cookie jest ustawiany przez crwdcntrl.net w celu zbierania danych statystycznych, takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, dla celów reklamy ukierunkowanej.
• związane z reklamą – w tym celu wykorzystujemy następujące cookies:
o Gtest – plik cookie Gtest jest częścią platformy badania rynku Gemius, która służy do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z witryny.
• wyświetlanie wideo z serwisów YouTube oraz Vimeo — w celu osadzenia w Serwisie nagrań wideo z serwisów YouTube oraz Vimeo wykorzystujemy pliki cookies przesyłane przez te podmioty. Pliki cookies są ładowane w momencie odtwarzania wideo.

• Pliki cookies sklasyfikowane jako „inne”:
o GAD – plik od AdOcean służący do zarządzania kampaniami reklamowymi.
o cookie
o done_redirects236
o xf_csrf

§ 4 Badanie aktywności użytkowników forum

1. Administrator, w celach analitycznych, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w związku z czym wykorzystuje następujące narzędzia:
o Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających forum.
o Facebook Pixel — w celu kierowania spersonalizowanych reklam na Facebooku pod kątem zachowań użytkowników na forum.
2. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Państwa zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę forum.
3. Dane zebrane w związku z korzystaniem z powyższych narzędzi służą m.in. do monitorowania aktywności użytkowników w serwisie, określenia grup docelowych odbiorców reklam czy mierzenia efektywności reklamy. Dzięki tym narzędziom użytkownicy mogą m.in. oglądać spersonalizowane reklamy.
4. Dane zebrane w związku z wtyczką Facebook Pixel są anonimowe. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć informacje zgromadzone w Serwisie z innymi Państwa informacjami zebranymi w związku z korzystaniem z Facebooka i wykorzystywać tak zebrane informacje do celów marketingowych (więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Administrator nie ma wpływu na takie ewentualne działania Facebooka.
5. Jeżeli uważają Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.
6. Aby zablokować działalnie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU .
7. W każdej chwili można ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.
 • Opublikowano
  26.05.2018
 • Wyświetleń strony
  18484
Do góry Bottom